ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગમા આપનુ હાર્દિક સ્વાગત છે.ક્લાશિક્ષક સંઘ દ્રારા યોજાયેલ રંગપુરણી ચિત્રસ્પર્ધા નો સન્માન સમારોહ આ વર્ષે દરેક જિલ્લા લેવલે ગોઠવવામા આવેલ છે તેથી જિલ્લા ધટક સંઘે આ કાર્યક્રમનુ આયોજન કરવાનુ રહેશે.આ સમારોહનુ તમામ સાહિત્ય અને ખર્ચ રકમ રાજ્ય સંઘ તરફ્થી નિયમોનુસાર આપવામા આવશે આભાર"
" ચિત્રશિક્ષકે કાયમી ધોરણે પોતાનુ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરવાનુ રહેશે જે દરેક જગ્યાએ કાયમી ધોરણે ચાલશે. પ્રાથમિક, માધ્યમિક,ગ્રાન્ટેડ,નોન ગ્રાન્ટેડ તેમજ સરકારી શાળાના તમામ ચિત્રશિક્ષકો તેમજ જોબ લેસ તમામ આ ફોર્મ ભરી શકશે.આપેલ તમામ વિગત ભરવી ફરજીયાત છે.તોજ ફોર્મ માન્ય ગણાશે. કલાશિક્ષક સંઘ ગુજરાત રાજ્યના સન્માન સમારંભની સન્માનીતની તમામ માહિતી બ્લોગ અને વેબસાઈટ પર મૂકવામા આવેલ છે.
"વર્ગના પ્રત્યેક બાળકનાં હ્રદયમાં શિક્ષકની છબી ઝીલાતી હોય છે.કેવી ઉપસાવવી તે શિક્ષકે નક્કી કરવાનું છે ."

news

Latest News
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્રારા 2016 મા લેવાનાર ચિત્રકલાની એલીમેન્ટરી અને ઇન્ટરમીડીએટ ગ્રેડ પરીક્ષાના જાહેરનામા માટે જાહેર પરીક્ષાઓના ફોલ્ડરમા જવુ.
ધોરણ 9 અને 11 ના માસવાર અભ્યાસક્રમનુ આયોજન અને પરીક્ષાનુ પરીરુપ અભ્યાસ્ક્રમના ફોલ્ડરમા જવુ.
Drawing book of std 9 :-
http://gsata.org/wordpress/wp-content/uploads/Std_9_ChitraBook_GUJ_Medi.pdf
Drawing book of std 11 :-
http://gsata.org/wordpress/wp-content/uploads/Std_11_ChitraBook_Gujrati_Medi.pdf

વર્ષ 2017 થી ધોરણ 9 થી 12 ના પાઠ્યપુસ્તકો પાઠ્યપુસ્તક મંડ્ળ તરફ્થી ફ્રી આપવામા આવનાર છે જેથી તમામ શાળાઓને આ પુસ્તકો મળે તે માટે પ્રયત્નશીલ રહેવુ.

કલાશિક્ષક સંઘ ગુજરાત રાજ્યના સન્માન સમારંભની સન્માનીત તમામ માહિતી બ્લોગ અને વેબસાઈટ( DRAWING COMPETITION>YR 2014/15) પર મૂકવામા આવેલ છે.

જાહેર પરીક્ષાઓના ફોલ્ડરમા HTAT PAPER & ANSWER KEY જોવા મળશે.(HTAT PAPER જે ૨૦/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ લેવાઇ હતી.)
Registration Form for KALASHIKSHAK SANGH GUJARAT STATE - http://www.gsata.org/registration/

રંગપુરણી ચિત્રસ્પર્ધા - ઇનામી યાદી માટેનું પત્રક

અગત્યના સમાચાર

"કલાશિક્ષક સંઘના કોઇપણ કાર્યક્રમના ફોટોગ્રાફ અને વિડીયોગ્રાફી facebook ની આપેલ લીંક્મા મુકવામા આવેલ છે,જેમા photos>albums> album select કરો.જે કોઇ કાર્યક્રમ થાય છે તે તુરંત મુકવામા આવે છે. વધુ માહિતી માટે -સંપર્ક :પ્રમુખ-પરેશ સેવક 9879564489/9427594316.રાજ્ય કલાશિક્ષક સંઘની રંગપુરણી ચિત્રસ્પર્ધામા ચાલુ સાલે દરેક જિલ્લા કક્ષાએ ફરતો શિલ્ડ અને રાજ્ય કક્ષાએ પ્રથમ ત્રણ નમ્બર અને 10 આસ્વાસન મેડ્લ આપવામા આવશે."